شنبه, 19 بهمن 1398 ساعت 10:28

رتبه چیست

رتبه چیست

رتبه چیست ؟ رتبه گواهینامه صلاحیت پیمانکار بوده توسط سازمان برنامه وبودجه کشور جهت احراز صلاحیت پیمانکار بابت انجام پروژه صادر میگردد .

رتبه توسط پیمانکاران قدیمی گرید پیمانکاری نامبرده میشد .

تشخیص صلاحیت همینطور رتبه بندی پیمانکاران توسط عوامل نظام فنی مهندسی اجرایی کشور انجام میگردد .

تشخیص صلاحیت انجام کار همینطور رتبه بندی مشاوران , پیمانکاران ابنیه ساختمان صنعت ومعدن , شرکتهای انفورماتیک , طرح همینطور ساخت صنعتی راهسازی , توسط ساجات انجام میگیرد .

تاریخچه سازمان برنامه و بودجه :

سازمان برنامه وبودجه کشور سازمانی دولتی بوده ک سال 1327 شمسی جهت احراز صلاحیت شرکتهای پیمانکاری آغاز بفعالیت کرد .

هدف تشکیل سازمان برنامه وبودجه یافتن راهی جهت انجام پروژه(های) عمرانی بودکه سیستم مافیایی آندوره نسبت ب انجام آن عاجر بود .

وظیفه سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه ریزی ، نظارت ، توسعه ای راهبردی نظام اقتصادی کشور میباشدکه تحت حمایت شورای عالی فعالیت میکند .

سازمان برنامه و بودجه سال 1379 شمسی توسط سازمان اداری استخدامی کشور ادغام شده ، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور تشکیل شده .

سازمان مدیریت برنامه ریزی سال 86 شمسی باادغام چند معاوت ریاست جمهوری معاون رئیس جمهور تشکیل شد .

مرداد 1395 دولت حسن روحانی رئیس جمهور وقت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مجددا توسط دوسازمان برنامه وبودجه ، سازمان اداری استخدامی کشور تجزیه گردید .

سازمان برنامه بودجه درحال حاضر توسط محمد باقر نوبخت ریاست میگردد .

رتبه :

رتبه توسط پیمانکاران جهت حضوردر مناقصات اخذ میگردد .

پیمانکاران پروژه (های) عمرانی تاسیساتی انفورماتیکی حتی مشاوره چنانچه رتبه نداشته باشند نمیتوانند درمناقصات شرکت نماید .

رتبه گواهینامه صلاحیت پیمانکار توسط ساجات صادر میگردد منتها گرید ویا رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری , رتبه مشاوره , رتبه تاسیسات همینطور رتبه اب وابنیه نامبرده میشود .

متقاضیان جهت اخذ رتبه میبایست مدارکی اماده نمایند توسط سامانه مشخص شده ساجات بارگزاری نموده تابتوانند بنوعی صلاحیت خودرا احراز نموده رتبه بگیرند .

جهت اخذ رتبه مهمترین شرایط مدرک تحصیلی مدیرعامل بعنوان فرد امتیاز آورنده همینطور سابقه بیمه مدیر عامل میباشد .

رتبه چیست min

 

بیشتر بخوانیم :

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک چیست ؟

 

گواهینامه رتبه بنوعی صلاحیت انجام درست کار توسط پیمانکار رااعلام میکند . ساجات پیمانکاران رابراساس شرایط موجود دسته بندی کرده . چنانچه پیمانکار شرایط بهتری همانند سابقه ثبت شرکت ، لیست بیمه کارکنان ، ثبت قرارداد توسط ساجات همینطور چند مشخصه دیگر دسته بندی کرده رتبه 5 الی رتبه 1 جهت صلاحیت پیمانکار صادر میکند .

رتبه بین 5 تا 1 توسط ساجات صادر میگردد ، بنابراین هرچه رتبه رقم پایین تری داشته باشد پیمانکار شرایط بهتری جهت امتیازآوری داشته .

پیمانکاران جهت مناقصات بزرگتر سعی داشته ارتقاء رتبه بدهند . خواسته اغلب متقاضیان شرایط ارتقاء رتبه میباشد . اخذ رتبه بالاتر توسط پیمانکار امتیاز مهمی بوده ؛ لذا مهمترین شرایط جهت ارتقاء رتبه ثبت قرارداد بارقم بالا ویااینکه تعداد قرارداد بالا میباشد .

رتبه همینطور ارتقاء رتبه شرط مهم دیگری داشته همانند پرداخت دستمزد , حقوق اعضاء لیست بیمه .

متقاضیان جهت اخذ رتبه همانند رتبه انفورماتیک میتوانند ارتباط برقرار نموده باشرکت ایران گواه اطلاعات فنی مناسبی دریافت نمایند . لطفا جهت ارتباط باشماره اعلامی مرکز ایران گواه ارتباط برقرار نمایید .

کلمات کلیدی :

رتبه

سازمان برنامه و بودجه

ساجات

تاریخچه رتبه

چهارشنبه, 30 مرداد 1398 ساعت 11:18

رتبه , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه مورد نیاز جهت مناقصه

رتبه , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه مورد نیاز شرکتها جهت حضور د رمناقصات :

رتبه , گرید , رتبه انفورماتیک , گرید پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , گواهینامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تاییدد صلاحیت شرکتهای خدماتی , گواهینامه HSE گواهینامه ISO , گواهینامه IMS تماما گواهینامه میباشد شرکتها جهت مناقصه نیاز دارند قبلا طی مقالات قبلی پیرو شرایط اخذ گواهینامه ایزو , همینطور هزینه اخذ گواهینامه HSE توضیح داده شده شرکتهای خدماتی ، پیمانکاری ، فنی مهندسی ویا مشاوره جهت حضور فعال درمناقصات دولتی همین طور خصوصی نیاز دارند گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نمایند حال آنکه گواهینامه رتبه ، گواهینامه مجوز اداره کار همچنین گواهینامه HSE   اداره کار چیست متقاضیان جهت اخذ هریک ازاین گواهینامهها چه اقداماتی میبایست داشته باشند ادامه مطلب توجه فرمایید .

اخذ گواهینامه ملی :

گواهی صلاحیت پیمانکاری بنام رتبه ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری بنام مجوز اداره کار ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بنام گواهینامه HSE   اداره کار توسط دولت جمهوری اسلامی ایران جهت شرکتها صادر میگردد بنابراین نام گواهینامههای فوق بنام گواهینامه ملی نامیده میشود

رتبه بندی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه صلاحیت پیمانکار , رتبه , گرید :

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری بنام رتبه ویا گرید جهت شرکتهای پیمانکار حوزه فعالیت نفت گاز وپتروشیمی ، رتبه پیمانکاری جهت شرکتهای عمرانی ، گرید پیمانکاری جهت شرکت فعال حوزه اب وابنیه ، رتبه پیمانکاری جهت شرکتهای ساختمانی توسط سازمان برنامه وبودجه کشور مخفف ساجات صادر میگردد سازمان برنامه وبودجه صلاحیت شرکتها ر اتوسط رتبه تعیین میکند رتبه درنظر گرفته شده جهت شرکتها بین رتبه 5 تا 1 شرکتهای پیمانکاری , رتبه 1 تا 3 شرکتهای مشاوره ، رتبه 1 تا 7 شرکتهای انفورماتیک میتوانند اقدام نمایند توسط ساجات سوال اکثر کارفرمایان اینکه جهت اولین بار شرکتها فقط میتوانند رتبه پایه یعنی 5 شرکت پیمانکار عمرانی اب وابنیه ، رتبه 3 شرکت مشاوره ، بین رتبه 7 تا 6 شرکت انفورماتیک اقدام نماید جهت اخذ رتبه

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ، گرید ) متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر بابت شرایط اخذ رتبه ، هزینه اخذ رتبه ، مدت زمان اخذ رتبه میتوانند ارتباط برقرار نمایند

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , مجوز اداره کار :

گواهینامه تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی ویا مجوز اداره کار توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد شرکتهای کوچکتر بجای گرفتن رتبه میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری سوال متداول متقاضیان اینهست ک چه شرکتهایی میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ؟

شرکتهای فعال حوزه امور آشپزخانه رستوران , تعمیر ونگهداری , خدمات عمومی نگهبانی , فضای سبز , تاسیسات , چاپ وتکثیر میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , HSE   اداره کار :

گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری همانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوساله بوده اکثر متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ر ابا گواهینامه HSE  اشتباه میگیرند ویا بالفظ گواهینامه HSE   اداره کار خطاب مینمایند حال آنکه دومعقوله کاملا متفاوت هستند تفاوت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با مدرک HSE میتوان برشمرد گواهینامه HSE  اعتبار بین المللی داشته توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو صادر میگردد منتها گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اعتبار داخلی داشته توسط وزارت تعاون صادر میگردد

لینکهای مرتبط :

https://www.mcls.gov.ir/

https://www.mporg.ir/8ed5f3d3-cb69-4f90-8adb-745a045a38c7/wid/e45f8197-0948-42b6-bae5-a59887670590/id/73778b75-7667-444e-8ac6-060892585196/

https://www.hse.gov.uk/

WWW.ISO.ORG

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.COM

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی , گواهینامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , مدرک مجوز اداره کار , وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی , سازمان برنامه وبودجه , ISO , HSE , مراجع صدور گواهینامه ایزو , رتبه , گرید , رتبه مشاوره , رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/ce9fb394607b40f715d4230e87ab23f4.jpg
ثبت ایزو ثبت ایزو چیست ؟ استاندارد ایزو بعنوان
cache/resized/ce9fb394607b40f715d4230e87ab23f4.jpg
شرایط همینطور روند اخذ گواهینامه حلال معتبر توسط
cache/resized/ce9fb394607b40f715d4230e87ab23f4.jpg
اخذ نشان CE , استاندارد CE چیست , روند دریافت CE
cache/resized/aac6bd21356679260ba68bfaf66bfa1d.jpg
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه ، جهت اخذ
cache/resized/85683b095ec9c93e7b979c122097346f.jpg
پیمانکاران جوشکار موظف شده اند توسط شرکت نفت
cache/resized/ffd42e68aa5d2f67006d72935716cf93.jpg
مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت

همکاران ما