چهارشنبه, 30 مرداد 1398 ساعت 11:30

HSE , HSE چیست

HSE

HSE , HSE   چیست

HSE , سلامت ایمنی اجرا ، تنظیم اجرای سلامت ، ایمنی ورفاه محل کار حفاظت ازمحیط زیست تماما مبنای مبحث HSE میباشند .

HSE  چیست موضوع مقاله ذیل میباشد :

HSE , سلامت شغلی چیست ؟

مدیریت بهداشت حرفه ای درمحل کار اساسا پیرو متوقف کردن مواردی میباشد منجمله بیماری ، کار بیش ازحد بسیار ، تمام مشاغل برخی ا زخطرهای شغلی مربوط میشوند قرار گرفتن درمعرض مواد مضر ، حرکت تکراری ، وضعیت ناتوانی ، تغییر شغل درشب ، لرزش گردوغبار ، تنها مواردی هستکه بطور بالقوه خطرناک میباشد . برخی خطرات بهداشتی فوریتر هست منتها همه میبایست موردارزیابی قرار گیرد الویت بندی گردند همینطور درصورت عدم رفع کنترل شوند انجام امور نتنها کار اخلاقی حقوقی هست بلکه ازخرید اجناس جلوگیری مینماید

اچ اس ای , چگونه سلامت شغلی متفاوت ا زایمنی شغلی هست ؟

هردوحرفه مربوطبه افراد ، کارکنان ، پیمانکاران وبازدیدکنندگان درمحل کار میباشند نکته مهم بین سلامت شغلی ، ایمنی شغلی متقاطع وجوددارد بعنوان مثال حادثه صنعتی تنها ممکن هست بریکپارگی فیزیکی فرد ( Safety ) رفاه ذهنی آن ( Health ) تاثیر بگذارد

مدیریت بهداشت حرفه ای , چالشها HSE   :

خطرات بهداشتی Health Hazard   محل کار میتواند ظریف ، متغیر باشد

مدیریت بهداشت حرفه ای نشان میدهد شرکتهاییکه بطور مداوم د رمعرض خطر سلامتی خودقرار میگیرند ارزش مدیریت HSE   رابطور موثری بدست میگیرند

HSE کمک مینماید ب کارفرما جهت مدیریت استرس ، حفظ سلامت مطلوب کارکنان بصورتیکه محل کار مدام ب یک محل امن تبدیل گشته

مدیریت بهداشت حرفه ای HSE   آسان نیست HSE   نشان میدهد شرکتهایی ک همواره بدرستی HSE  رادرک میکنند ارزش مدیریت موثر HSE   نیز بدست می آورند شرکتها میبایست هزینه اجتناب ناپذیر مرتبط HSE   خودرادر ترازنامه مشاهده نمایند

سلامت کارکنان بطور موثر میتواند مزیت باشد مزایا شامل مسئولیت اجتناب شده ، نگهداری وبدست آوردن استعداد ، داشتن کارکنان مشغول ، داشتن کارکنان کارآمد ک باعث موفقیت گروهی همینطور بالارفتن راندمان شرکت میگردد

  پیاده سازی الزامات HSE حقیقتا هزینه نیست بلکه جلوگیری ا زهزینه جانبی میباشد بنابراین پیاده سازی الزامات HSE  جهت شرکتها اجتناب ناپذیر میباشد

HSE چیست

مدیریت HSE   :

HSE is the abbreviation of health, safety & environment

HSE مخفف بهداشت ایمنی محیط زیست میباشد . مدیریت HSE   مسئول برنامه ریزی ، اجرا ، نظارت همینطور بهینه سازی فرآیندهای عملیاتی پیرو مدیریت زیست محیطی ، حفاظت ا ز سلامت ، ایمنی شغلی هست

QHSE , اختصار کیفیت ، بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست

مدیریت HSE   نقش ویژه ای ایفا میکند جهت شرکتهای صنعتی زمینه اکتشاف ، تولید نفت خام ، گاز طبیعی بداین وسیله شرایط سلامت ، ایمنی همینطور حفاظت ا زمحیط زیست فراهم میشود

Environment, health and safety implementation

پیاده سازی محیط زیست بهداشت ، ایمنی HSE   ، دستورالعملها تعیین شده هنگام ممیزی جهت اجرای اقدامات بهداشتی ، ایمنی محیط زیست

HSE  استاندارد مرتبطی دارا میباشد همانند استاندارد ISO 9001 , ISO14001 , ISO45001

لینکهای مرتبط :

https://www.hse.gov.uk/

WWW.ISO.ORG

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.IRANGOVAH.IR

HSE , مدرک HSE , گواهی HSE , گواهینامه HSE , HSEPLAN , تفاوت HSE   با IMS

چهارشنبه, 30 مرداد 1398 ساعت 11:18

رتبه , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه مورد نیاز جهت مناقصه

رتبه , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه مورد نیاز شرکتها جهت حضور د رمناقصات :

رتبه , گرید , رتبه انفورماتیک , گرید پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , گواهینامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تاییدد صلاحیت شرکتهای خدماتی , گواهینامه HSE گواهینامه ISO , گواهینامه IMS تماما گواهینامه میباشد شرکتها جهت مناقصه نیاز دارند قبلا طی مقالات قبلی پیرو شرایط اخذ گواهینامه ایزو , همینطور هزینه اخذ گواهینامه HSE توضیح داده شده شرکتهای خدماتی ، پیمانکاری ، فنی مهندسی ویا مشاوره جهت حضور فعال درمناقصات دولتی همین طور خصوصی نیاز دارند گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نمایند حال آنکه گواهینامه رتبه ، گواهینامه مجوز اداره کار همچنین گواهینامه HSE   اداره کار چیست متقاضیان جهت اخذ هریک ازاین گواهینامهها چه اقداماتی میبایست داشته باشند ادامه مطلب توجه فرمایید .

اخذ گواهینامه ملی :

گواهی صلاحیت پیمانکاری بنام رتبه ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری بنام مجوز اداره کار ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بنام گواهینامه HSE   اداره کار توسط دولت جمهوری اسلامی ایران جهت شرکتها صادر میگردد بنابراین نام گواهینامههای فوق بنام گواهینامه ملی نامیده میشود

رتبه بندی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه صلاحیت پیمانکار , رتبه , گرید :

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری بنام رتبه ویا گرید جهت شرکتهای پیمانکار حوزه فعالیت نفت گاز وپتروشیمی ، رتبه پیمانکاری جهت شرکتهای عمرانی ، گرید پیمانکاری جهت شرکت فعال حوزه اب وابنیه ، رتبه پیمانکاری جهت شرکتهای ساختمانی توسط سازمان برنامه وبودجه کشور مخفف ساجات صادر میگردد سازمان برنامه وبودجه صلاحیت شرکتها ر اتوسط رتبه تعیین میکند رتبه درنظر گرفته شده جهت شرکتها بین رتبه 5 تا 1 شرکتهای پیمانکاری , رتبه 1 تا 3 شرکتهای مشاوره ، رتبه 1 تا 7 شرکتهای انفورماتیک میتوانند اقدام نمایند توسط ساجات سوال اکثر کارفرمایان اینکه جهت اولین بار شرکتها فقط میتوانند رتبه پایه یعنی 5 شرکت پیمانکار عمرانی اب وابنیه ، رتبه 3 شرکت مشاوره ، بین رتبه 7 تا 6 شرکت انفورماتیک اقدام نماید جهت اخذ رتبه

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ، گرید ) متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر بابت شرایط اخذ رتبه ، هزینه اخذ رتبه ، مدت زمان اخذ رتبه میتوانند ارتباط برقرار نمایند

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , مجوز اداره کار :

گواهینامه تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی ویا مجوز اداره کار توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد شرکتهای کوچکتر بجای گرفتن رتبه میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری سوال متداول متقاضیان اینهست ک چه شرکتهایی میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ؟

شرکتهای فعال حوزه امور آشپزخانه رستوران , تعمیر ونگهداری , خدمات عمومی نگهبانی , فضای سبز , تاسیسات , چاپ وتکثیر میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , HSE   اداره کار :

گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری همانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوساله بوده اکثر متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ر ابا گواهینامه HSE  اشتباه میگیرند ویا بالفظ گواهینامه HSE   اداره کار خطاب مینمایند حال آنکه دومعقوله کاملا متفاوت هستند تفاوت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با مدرک HSE میتوان برشمرد گواهینامه HSE  اعتبار بین المللی داشته توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو صادر میگردد منتها گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اعتبار داخلی داشته توسط وزارت تعاون صادر میگردد

لینکهای مرتبط :

https://www.mcls.gov.ir/

https://www.mporg.ir/8ed5f3d3-cb69-4f90-8adb-745a045a38c7/wid/e45f8197-0948-42b6-bae5-a59887670590/id/73778b75-7667-444e-8ac6-060892585196/

https://www.hse.gov.uk/

WWW.ISO.ORG

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.COM

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی , گواهینامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , مدرک مجوز اداره کار , وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی , سازمان برنامه وبودجه , ISO , HSE , مراجع صدور گواهینامه ایزو , رتبه , گرید , رتبه مشاوره , رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/ce9fb394607b40f715d4230e87ab23f4.jpg
ثبت ایزو ثبت ایزو چیست ؟ استاندارد ایزو بعنوان
cache/resized/ce9fb394607b40f715d4230e87ab23f4.jpg
شرایط همینطور روند اخذ گواهینامه حلال معتبر توسط
cache/resized/ce9fb394607b40f715d4230e87ab23f4.jpg
اخذ نشان CE , استاندارد CE چیست , روند دریافت CE
cache/resized/aac6bd21356679260ba68bfaf66bfa1d.jpg
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه ، جهت اخذ
cache/resized/85683b095ec9c93e7b979c122097346f.jpg
پیمانکاران جوشکار موظف شده اند توسط شرکت نفت
cache/resized/ffd42e68aa5d2f67006d72935716cf93.jpg
مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت

همکاران ما